Dotacje

TYTUŁ OPERACJI : „Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu”

NAZWA BENEFICJENTA : Kamil Baczyński
CEL OPERACJI : ,,Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych